Hem   Presentation   Besiktning/Värdering   Föredrag   Studiecirklar/Kurser   Dokumentation  
Webbshop
Glashistoria   Svenska glasformgivare   Studioglashyttor   Glasteknik   Glaslitteratur   Utställningar   Glasfrågor   Glasblogg   Webbutställning       Kontakt

NÄR SKADAN HAR HÄNT!!!
Besiktning och värdering inom varuslagen glas, keramik, porslin och modern design
Den som önskar få en besiktning eller värdering utförd skall själv kontakta mig. Jag är skyldig i
mån av tid verkställa besiktningen eller värderingen inom mitt förordnande.

Om besiktningen inte kan utföras på ett opartiskt eller ett professionellt sätt är jag skyldig att
avstå uppdraget. Efter ett utfört uppdrag skall ett utlåtande avges. Det åligger mig att enligt Handelskammarens stadgar utföra uppdraget ”med största omsorg och efter bästa förmåga
och samvete”.

Som besiktningsman inom de nämnda varuslag är man sakkunnig och har stor erfarenhet.
Det är ett personligt förtroendeuppdrag (det är enbart enskilda personer som kan bli
besiktningsmän).

Det åligger mitt uppdrag att ge en opartisk värdering.
När kan man anlita en besiktningsman?
Det är både privatpersoner och företag som kan göra detta för besiktning av föremål av de
nämnda varuslagen. Förutom att säkerställa rätt värde vid en eventuell skada, så sker värderingar
vid företagsöverlåtelse, konkurser eller vid boutredningar och bodelningar.
Utlåtande efter ett uppdrag
Avger jag ett skriftligt besiktningsutlåtande som är utfärdat på Sydsvenska Industri- och Handelskammarens intyg. Detta styrker att utlåtandet är utfärdat av en förordnad besiktningsman.
Innehållet i utlåtandet svarar jag helt självständigt gentemot uppdragsgivaren.
Besiktningsmän är självständiga uppdragstagare och är inte anställda av Handelskammaren.
Det finns olika värdebegrepp
Affektionsvärde: värde av icke-ekonomisk art som ett föremål har för en viss person (ofta ägaren), det är t ex värde av känslomässig natur. Detta är ett värde som inte får beaktas när värdet bestäms
på föremålet.
Dagsvärdet: kostnad för att vid skadetillfället i allmänna handeln anskaffa ny, likvärdig egendom
av samma slag och i samma skick med avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage,
omodernt, minskad användbarhet eller annan omständighet.
Marknadsvärde: vad det kostar i allmänna handeln köpa likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som det skadade vid skadetillfället (ej Blocket, Gula tidningen, loppmarknader o dyl).
Nyvärde: kostnaden för att vid skadetillfället i den allmänna handeln anskaffa ny, likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning.
Uttryck som försäkringsvärde, återanskaffningsvärde, samlarvärde och samlingsvärde bör inte i princip användas i värderingssammanhang.
Skriftligt utlåtande utfärdas på Handelskammarens intyg, detta styrker att utlåtandet är utfärdat av en
av Handelskammaren förordnad besiktningsman
Arvode
Ersättningen för besiktningsuppdraget bör framgå vid beställningen. Vid tvist gällande storleken på arvodet mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen kan uppdragsgivaren hänskjuta frågan till besiktningsmannanämden.
Besiktningsmannen är vid sådan tvist skyldig att rätta sig efter nämndens beslut.
Grundavgift vid uppdrag är 600 kr/tim inkl.moms eller efter överenskommelse.
Tillkommer eventuella kostnader för resor och material
Eventuella frågor kan besvaras av
Sveriges Handelskamrar

Kerstin Bengtsson,
telefon 035-240 07 50
Sveriges Handelskamrar
Skeppsbron 2
211 20 Malmö
www.handelskammaren
Förordnad av:
Sveriges Handelskamrar
Börje A Y Åkerblom
Alpgatan 19
352 41 Växjö
0470-299 92
070-303 46 22
e-post: info@bayakerblom.se
Innehar F-Skattsedel